NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W sobot?, 14 pa??dziernika, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy naszej Szko??y sp?dzili wsp??lny dzie?? skupienia. Odbywa?? si? on u naszego ksi?dza Piotra G?siora, pierwszego Prefekta naszej Szko??y, obecnie - proboszcza w Zag??rzu.
Zag??rze powita??o nas pi?kn?, s??oneczn? pogod?, a gospodarz otwartym sercem.
Po Mszy ?wi?tej i wsp??lnej modlitwie za dzieci, m??odzie?? ucz?c? si? w naszej Szkole i ich rodziny, mogli??my przy kawie i herbacie porozmawia? i podzieli? si? rado??ci? z prze??ywanego dnia skupienia, odetchn?? od codziennej pracy. Ksi?dz Piotr ubogaci?? nas pi?kn? konferencj? pt. ?Entuzjazm Joanny Beretty Molli?, kt??ra na d??ugo pozostanie w naszej pami?ci.
Po obiedzie i spacerze wr??cili??my do Krakowa pe??ni si?? i nowej energii, by z entuzjazmem dzieli? si? wsp??lnymi talentami. Dla wszystkich uczni??w przywie??li??my pozdrowienia od ksi?dza Piotra i zapewnienie o tym, ??e pami?ta i modli si? w intencji naszej Szko??y.
Zapraszamy do ogl?dni?cia foto relacji. To nasi u??miechni?ci nauczyciele - jak w rodzinnym domu u ??wi?tej Joasi :).

Dzi?kujemy ksi?dzu Rafa??owi za zorganizowanie tego pi?knego dnia. ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE