szkoła podstawowa joanna mola

Specjaliści


Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 Pedagog Szkolny - mgr Grażyna Łękawska

 • Wspomaga uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Współpracuje z dyrekcją, rodzicami, nauczycielami i instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie.
 • Diagnozuje indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
 • Diagnozuje sytuacje wychowawcze w?celu rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Organizuje  pomoc dla uczniów i rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Psycholog szkolny - mgr Elżbieta Baran-Cebula

 • Udziela pomocy uczniom doświadczających trudności  emocjonalnych i społecznych
 • Diagnozuje zakres potrzebnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci
 • Prowadzi spotkania indywidualne
 • Prowadzi trening umiejętności społecznych
 • Wspiera nauczycieli w trudnościach wychowawczych
 • Podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne

Pedagog specjalny - mgr Ewelina Drozdowska

 • Współpracuje z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU
 • Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, a także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole wspierającymi uczniów oraz z rodzicami uczniów.
 • Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów ze spcjalnymi potrzebami, ale także ich mocnych stron
 • Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami, rodzicom, ale także nauczycielom
 • Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami i jego rodziny
 • Prowadzi zajęcia rewalidacyjne  i terapeutyczne w celu wyrównania szans edukacyjnych

Logopeda – mgr Maria Druzgała

 • Diagnozuje przesiewowo trudności logopedyczne
 • Wspiera rozwój mowy
 • Prowadzi zajęcia indywidualne

Nasza szkoła

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało