szkoła podstawowa joanna mola

Dofinansowania


Rada Rodziców na zebraniu dnia 06.10.2022 r. uchwaliła regulamin dofinansowania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej.

regulamin dofinansowaniaRegulamin dofinansowania przez Radę Rodziców.

 1. O dofinansowanie wycieczki szkolnej mogą ubiegać się rodzice bądź prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Joanny Beretty Molli w Krakowie będący w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Zainteresowana osoba winna skierować pisemną prośbę o pomoc do Pedagoga szkolnego w terminie umożliwiającym zapoznanie się z sytuacją Wnioskodawcy i wydanie opinii przez Pedagoga szkolnego.
 3. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać istotne szczegóły, tj:

a. całkowity koszt wyjazdu
b. krótka motywacja
c. wysokości dofinansowania o jaką Państwo się staracie.

 1. Zakres udzielonej pomocy pozostaje w wyłącznej kompetencji Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców udziela pomocy finansowej max. do 50% całkowitych kosztów wyjazdu/imprezy.
 3. W szczególnych/indywidualnych przypadkach Rada Rodziców może udzielić wyższego dofinansowania nawet w wysokości 100% kosztów wyjazdu.
 4. Wszystkie wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez Radę Rodziców.
 5. Wnioski złożone przez rodziców/opiekunów prawnych podlegają każdorazowo opiniowaniu przez Pedagoga szkolnego.
 6. Nie zaopiniowane wnioski nie będą rozpatrywane.
 7. Zaopiniowany wniosek pozostaje u Pedagoga szkolnego z zachowanie pełnej poufności.
 8. Pedagog szkolny po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku występuje do Rady rodziców o dofinansowanie ze wskazaniem rodzaju wyjazdu.
 9. Pedagoga i Radę Rodziców obowiązuje całkowita dyskrecja w sprawach dotyczących pomocy finansowej. 

 

 

Nasza szkoła

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało