NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W poniedzia??ek, 06.11.2017 r. odby?? si? pierwszy etap XXIII Og??lnopolskiego Konkursu Historycznego ?Losy ??o??nierza i or???a polskiego w latach 1887 - 1922.
O Niepodleg??o??? i granice Rzeczypospolitej". W konkursie bra??o udzia?? czterech reprezentant??w naszej szko??y, uczni??w klasy VIIa, byli to: Wiktoria Machnik, Zuzanna Sitarska, Jakub Plata i Jakub Wartnik.
Uczestnicy musieli rozwi?za? test sk??adaj?cy si? z 14 zada?? (otwartych
i zamkni?tych) zwi?zanych z tematyk? niepodleg??o??ciow?. Nale??a??o wykaza? si? znajomo??ci? postaci, dat, wydarze??, a tak??e umiej?tno??ci? interpretowania ??r??de?? historycznych np. map, ilustracji. Etap szkolny konkursu trwa?? 90 minut. Do kolejnego etapu przesz??y osoby, kt??re uzyska??y co najmniej 75% punkt??w mo??liwych do zdobycia. ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE