NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W przeddzie?? radosnej uroczysto??ci Wszystkich ?wi?tych, 31 pa??dziernika zosta?? zorganizowany w naszej szkole pierwszy orszak ??wi?tych zatytu??owany: ?Holy wins ?? ?wi?ty zwyci???a?. Do szko??y przyby??a mi?dzy innymi: ??w. Barbara, ??w. Rita, ??w. Kinga, ??w. Apolonia, ??w. Agnieszka, ??w. Marta. By?? Jan Pawe?? II, ??w. Franciszek, nie zabrak??o naturalnie i naszej Patronki ??w. Joanny Beretty Molli.
Ka??dy, kto tylko chcia?? m??g?? przebra? si? za swojego ulubionego ??wi?tego, przynie??? dowolny atrybut, dzi?ki kt??remu poznawali??my niezwyk??e ??yciorysy naszych Or?downik??w w niebie.
Dzi?kujemy wszystkim zaanga??owanym w nasz wsp??lny Orszak ?wi?tych. Szczeg??lne wyrazy uznania dla uczni??w i rodzic??w, kt??rzy w niezwykle pomys??owy spos??b przygotowali stroje oraz ciekawie przedstawili swojego ulubionego ?wi?tego. Mamy nadziej?, ??e nasz wsp??lny Orszak na sta??e wpisz? si? tradycj? naszej Szko??y.
Pami?tajmy, ka??dy z nas mo??e by? ??wi?ty!! ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE